VOO là một hệ thống tin học của công ty TNHH Volvox Việt Nam , là công cụ để công ty Volvox Việt Nam và các khách hàng tiến tới thành công và duy trì thành công một cách bền vững.

VOO là viết tắt của biểu tượng ✌∞ có nghĩa là một chiến thắng trường tồn.

Trên VOO, chúng tôi cung cấp hệ thống máy chủ, email, hệ tác nghiệp để chăm sóc website cho khách hàng.