Volvox chính thức triển khai dịch vụ công nghệ thống tin tại trường Mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên.

Các hạng mục chính bao gồm :

- Tư vấn triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho trường mầm non : Mạng nội bộ, Internet, Camera,...

- Chăm sóc website của trường : http://mamnonlongbien.com/